fonepay presents “झट्ट ट्रान्सफर, चट्ट कार”,

अब केवल रु.१०मै मोबाइल नम्बर हालेर fonepay Direct बाट पैसा पठाउनुहोस् र fonepay “झट्ट ट्रान्स्फर, चट्ट कार 2.0” योजनामा सहभागी भई दैनिक लक्कीड्रमा iPhone 13 मोबाइल र बम्परमा नयाँ कार जित्ने सुनौलो अवसर पाउनुहोस्।

आफ्नो जित्ने मौका बढाउन fonepay Direct बाट धेरै भन्दा धेरै डिजिटल करोबार गर्नुहोस्।

यो योजना असोज ३१, २०७८ देखि पुष १६, २०७८ सम्म लागू हुनेछ।

थप जानकारी का लागि:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *