Apollo Paints ले ल्याएको छ चलाखलाई लाख 𝐎𝐟𝐟𝐞𝐫!!

रु १००,००० बराबरको एपोलो पेन्ट्सको खरिदमा प्राप्त गर्नुहोस् स्क्रयाच कुपन र स्क्रयाच गरि जित्नुहोस् १ लाखसम्म नगद उपहार ।

यो योजना ३० कार्तिक २०७८ सम्मको खरिदमा मात्र लागु हुनेछ।

Visit offer page to see official announcement from Apollo Paints

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *