Gyapu Marketplace ले Refer And Earn अफर ल्याएको छ। यस अफर अन्तर्गत प्रयोगकर्ताहरुको २ चरणमा G-Cash प्राप्त गर्नेछन्। १. App डाउन्लोड गर्दा रु.५० G-Cash २. इमेल र फोन नम्बर verify गर्दा रु.५० G-Cash ३. आफ्नो referal link बाट साथीले app प्रयोग गर्दा refer गर्नेलाई रु. ५० G-Cash र refer बाट डाउन्लोड गर्नले रु. २० G-Cash प्राप्त गर्न सकिन्छ पुनः app डाउन्लोड गरेर verify गरेको रु. १०० G-Cash प्राप्त गर्न सकिन्छ। यसरी प्राप्त गरेको G-Cash Gaypu बाट सपिङ गर्दा प्रयोग गर्न सकिन्छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *